โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์

 

           สวนสัตว์สงขลาเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนในด้านทัศนคติเรื่องสัตว์ป่า การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไปปัจจุบันสวนสัตว์สงขลา มี โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์สงขลา เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติแห่ง ชาติ พ.ศ. 2542 โดยกำหนดนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ด้วยโอกาสในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม แบ่งเป็นประเภท 1 วัน ไป – กลับ และประเภทค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน ซึ่งสวนสัตว์สงขลาจัดวิทยากรทำกิจกรรมพร้อมอุปกรณ์ และอาหารในระหว่างร่วมกิจกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ส่วนโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวน สัตว์สงขลา ก็สามารถส่งหนังสือถึง ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา โรงเรียนของท่านก็จะได้รับส่วนลดค่าผ่านประตู และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับทางสวนสัตว์สงขลาได้เช่นกัน 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์สงขลา โทรศัพท์ 086 – 4983693 โทรสาร 074 – 598840

            ดาวน์โหลดรายละเอียด  "โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์สงขลา"
@2016 Songkhla Zoo Official Site All Right Reserved. Production & Site by Banrao Corp. (www.Gimyong.com)