เกี่ยวกับสวนสัตว์

ประวัติ

     หลังการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2529 พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี หลังจากนั้น นายอำนวย สุวรรณคีรี ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบดูแลองค์การสวนสัตว์ ได้มีนโยบายให้จัดตั้งสวนสัตว์ทั่วทุกภาค สำหรับภาคใต้ได้คัดเลือกสถานที่ที่จังหวัดสงขลา บริเวณเขารูปช้าง ต.เขารูปช้าง อ. เมือง จ. สงขลา ( บ้านสวนตูล ) ดำเนินจัดตั้งสวนสัตว์ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจาก พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรในปี 2531

     ต่อมาใน สมัยพลเอกชาติชาย ชุณหวัน ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ในปี 2532 พันเอกพล เริงประเสริฐวิทย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี ประจำสำนักรัฐมนตรี ได้มีนโยบายประสานต่อ ให้องค์การสวนสัตว์พิจารณาจัดทำโครงการ และ สร้างสวนสัตว์สงขลาเป็นการเร่งด่วน องค์การสวนสัตว์จึงเสนอโครงการ และสร้างสวนสัตว์สงขลาเป็นการเร่งด่วน องค์การสวนสัตว์จึงเสนอโครงการ เพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้มีมติเมื่อ 23 พฤษภาคม 2532 เห็นชอบในหลักการ และอนุมัติให้ดำเนินการตามที่สำนักนายกเสนอมา

     โครงการสวนสัตว์สงขลา เป็นโครงการ 10 ปี โดยระยะแรก รัฐบาลให้เงินอุดหนุน 120 ล้านบาท โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2532 - 2541 มีสิ่งก่อสร้างได้ดำเนินการไปแล้วคือ สาธาณูปโภคพื้นฐาน อาคารสำนักงาน อ่างเก็บน้ำ เรือนเพาะชำและสถานที่จัดแสดงสัตว์ป่าชนิดต่างๆ ซึ่งปัจจุบันได้ทยอยนำสัตว์ต่างๆ เข้ามาจัดแสดงให้ประชาชน ชาวจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงได้ชม เช่น สมเสร็จ กระจง อูฐ ลามา ยีราฟ หมี เสือ ลิง ชนะ กวาง ละมั่ง เก้ง นกสวยงาม เช่น นกแก้ว นกมาร์คอว์ นกคาสโชวารี นกฟลามิงโก และสัตว์อื่นๆอีกมากมาย

     สวนสัตว์สงขลา เริ่มเก็บค่าบัตรผ่านประตูตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2541 เป็นต้นมาและทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 ตุลาคม 2541 โดยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานในพิธี

วิสัยทัศน์

     “เป็นสวนสัตว์สีเขียวที่มีมาตรฐานสากลและเป็นผู้นำ ด้านการอนุรักษ์ วิจัยและเรียนรู้สัตว์ป่า ภายใต้การบริหารจัดการ การบริการที่เป็นเลิศ”

พันธกิจ    

  • มีการจัดการด้วยความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance)
  • เพิ่มขีดความสามารถในการใช้ศักยภาพของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ให้มีสมรรถนะขั้นสูงในการแข่งขันและการสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้เป็นพล วัตร
  • มีการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ป่า มีนโยบายและดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้สวนสัตว์มีการ บริหารจัดการองค์กรสีเขียวตามมาตรฐานสากล รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
  • พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของมาตรฐานการจัดการแหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  • มีวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมในการบริการที่ดี ให้บริการอย่างมืออาชีพ
  • มุ่งการอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ด้านสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมและสร้างนวัตกรรม (Innovation)
  • พัฒนาระบบธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ECO Friendly) ควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่ส่งเสริมการเป็นสวนสัตว์สีเขียวและสนับสนุนการ ขยายฐานรายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต
@2016 Songkhla Zoo Official Site All Right Reserved. Production & Site by Banrao Corp. (www.Gimyong.com)